Zajęcia socjoterapeutyczne skierowane są do dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem
społecznym w wieku od 8 do 18 lat. Może to być terapia indywidualna lub grupowa.
Terapia indywidualna obejmuje 10 godzin zegarowych zajęć 2 razy w tygodniu.
Terapia grupowa obejmuje 20 godzin zegarowych zajęć 2 razy w tygodniu.
Zapis dziecka na terapię poprzedzony jest indywidualną konsultacją wstępną.
Po ostatnich zajęciach przeprowadzam indywidualną konsultację końcową każdego dziecka.

1

„Jesteśmy grupą”

Zajęcia integrujące grupę, tworzenie grup, zawarcie kontraktu.

2

„Komunikacja – rozwiązywanie konfliktów”

Komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery komunikacyjne oraz konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

3

„Być asertywnym. Co to znaczy?”

Rodzaje postaw (agresywne, uległe, asertywne), wyrażanie swoich opinii, przekonań w sposób
społecznie akceptowany.

4

„Lubię siebie”

Wzmacnianie mocnych stron, kształtowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie
indywidualności.

5

„Moje uczucia, moje emocje”

Rozpoznawanie i nazywanie uczuć, konstruktywne wyrażanie emocji i ich kontrola, sposoby
odreagowania emocjonalnego.

6

„Empatia, czyli jak zrozumieć drugiego człowieka”

Kształtowanie wrażliwości oraz umiejętności współodczuwania, rozpoznawanie uczuć innych, dostrzeganie w sobie i innych osobach pozytywnych cech.

7

„Opanowuję złość i agresję”

Rozpoznawanie różnic pomiędzy złością i agresją, różne przejawy złości i agresji oraz możliwości
radzenia sobie z nimi w sposób społecznie akceptowany, techniki i metody nieagresywnego rozwiązywania problemów.

8

„Żyję bez przemocy”

Przyczyny i skutki przemocy, przemoc fizyczna i psychiczna, dokąd po pomoc.

9

„Uzależnienia-czy to mnie dotyczy?”

Rodzaje uzależnień, skutki uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia, dokąd po pomoc

10

„ABC terapii”

Zamknięcie grup, podsumowanie zajęć.

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI
EDUKACYJNYMI
Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci w wieku szkolnym (pomiędzy 6 a 10/12 rokiem
życia), które mają problemy z nauką czytania, pisania, liczenia; które przeżywają trudności z adaptacją
w środowisku szkolnym oraz, które mają problemy z koncentracją uwagi. W szczególności dla:
– dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji,
– dzieci z trudnościami w nauce pisania i czytania (dysleksja i dysgrafia),
– dzieci mających trudności z ortografią (dysortografia),
– dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia).
Zajęcia terapeutyczne poprzedzone będą rzetelną diagnozą.

INDYWIDUALNA POMOC W WYKONYWANIU ZADAŃ DOMOWYCH
Pomoc w wykonywaniu prac domowych skierowana jest do zapracowanych rodziców dzieci klas I-III
mająca na celu wykonanie zadań domowych pod okiem specjalisty oraz powtórzenie i utrwalenie
omawianych podczas lekcji treści. Możliwe jest również prowadzenie zajęć w domu dziecka (po
wcześniejszym ustaleniu z rodzicem).

ZAJĘCIA, SZKOLENIA, WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
Jest to propozycja skierowana do grup nauczycieli, pedagogów, terapeutów, wychowawców,
opiekunów, rodziców i wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą a także dla samych
podopiecznych. Zajęcia mają na celu zwiększenie świadomości dorosłych i dzieci związanej
z profilaktyką społeczną.
Tematyka:

1. „Tak, potrafię! – trening motywacyjny”
2. „Czy Pierwszy Dzień Wiosny musi trwać cały rok? – trening motywacyjny uczniów”
3. „Tak, Nie, Może… – czyli o asertywności”
4. „Nikotyna – legalny narkotyk?”
5. „Alkohol – tylko dla pełnoletnich?”
6. „Stop dopalaczom – profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych”
7. „Jesteś tym co jesz – zaburzenia odżywiania”
8. „Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży”
9. „Interaktywny chaos – uzależnienie od komputera i Internetu”
10. „Nerwy do konserwy – agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży”

KONSULTACJE I PORADY DLA RODZICÓW
Są to indywidualne konsultacje z rodzicem (rodzicami) na temat trudności szkolnych bądź innych
sytuacji związanych z niepowodzeniami szkolnymi u dziecka, a także spotkania konsultacyjne
z rodzicami dziecka sprawiającego trudności wychowawcze.
Celem poradnictwa jest wspieranie rodziców w sposobach motywowania dziecka do nauki oraz
wskazanie rodzicom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by byli oni
w stanie wspierać dziecko w jego rozwoju i pomóc mu zachowywać się w adekwatny do sytuacji
i akceptowany społecznie sposób.